Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce www.neodolatelna-nabidka.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele služby, kterým je Michal Garšic, Černá 1419/9, 747 05 Opava – Kateřinky, IČ: 74852353, Neplátce DPH, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku (blíže v sekci www.neodolatelna-nabidka.cz/kontakt) a objednatelem. Vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí platnými zákony ČR.

2. Objednávka

Objednatel objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky a uzavírá tím smlouvu o poskytování služeb. Povinností objednatele je objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a objednateli i poskytovateli vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. poskytovatel se zavazuje zprostředkovat objednateli objednané služby a objednatel se zavazuje uhradit kupní cenu služeb. Objednatel odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.neodolatelna-nabidka.cz/obchodni-podminky/ a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách poskytovatele jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

3. Cena služeb, pokuty, faktury

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Objednatel je povinen uhradit poskytovateli částku za objednané služby. Smluvní pokuta Pokud objednatel nezaplatil poskytovateli kupní cenu řádně a včas, je povinen poskytovateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše ceny služby. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví poskytovatel objednateli daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o uhrazení kupní ceny. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

4. Forma a způsob platby

Platba jednorázově znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře. Možnosti plateb: Platbu je možné provést bankovním převodem na účet prodávajícího.

5. Dodací podmínky

Do 10 pracovních dnů po uhrazení závazné objednávky a dodání veškerých materiálů potřebných pro vytvoření objednaného produktu, nebo služby budou objednateli doručeny objednané produkty, nebo služby.

6. Odstoupení od smlouvy

Objednatel vzhledem k povaze objednaných služeb, které jsou upraveny podle jeho přání nemá možnost dle § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu a to ve lhůtě 14 dní od objednávky.

§ 1837

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

7. Ukončení smlouvy

Smlouva zaniká na základě dohody smluvních stran, výpovědí, anebo při závažném porušení dohodnutých podmínek ze strany objednatele. Zákonné důvody pro odstoupení od smlouvy tím nejsou dotčeny.

Výpověď musí být učiněna vždy písemně, v listinné podobě a zaslána na adresu sídla poskytovatele.

8. Ochrana osobních údajů

Michal Garšic se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat objednatele, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Podrobnější informace získáte na stránce věnované ochraně osobních údajů.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 22. 5. 2018. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.